Zaterdag 7 september 2024

Privacybeleid

Dit privacyreglement is conform artikel 10 van de stichtingsakte van de Stichting Vrienden Hoornse Havenconcerten (hierna: SVHHC) door het bestuur vastgesteld en van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting verwerkt van haar donateurs.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: SVHHC, ingeschreven bij de KvK-nummer 37134412, p/a secretariaat SVHHC, Karperkuilkade 25, 1621 MP Hoorn. De secretaris is bereikbaar via email vhhc@ziggo.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt SVHHC en voor welk doel
2.1 In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voorletters, achternaam, geslacht, adresgegevens en eventueel postadres, b) het eerder door de donateur toegezegde bedrag van de donatie.
2.2 SVHHC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) Naam- en adresgegevens worden gebruikt voor het toezenden van een verzoek tot donatie, de administratieve verwerking van een eventuele afmelding als donateur en voor het toesturen van informatie over de concerten van de Stichting Hoornse Havenconcerten. b) Naam en het laatst als donatie ontvangen bedrag dienen ter herinnering aan de donateur, voor de boekhouding en de interne controle van de jaarrekening.
2.3 De van de donateurs ontvangen persoonsgegevens zijn niet overdraagbaar aan derden en uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

 

3. Bewaartermijnen
3.1 SVHHC verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het donateurschap tot maximaal een jaar na afmelding. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 3.2 Indien gedurende drie achtereenvolgende jaren, geen donatie meer is ontvangen, worden de desbetreffende naam- en adresgegevens door de SVHHC verwijderd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de SVHHC een extra wachtwoord aan het desbetreffende Excel-bestand toegevoegd.

 

5. Inzagerecht en verwijdering
Via het secretariaat van de SVHHC kan een verzoek worden ingediend om de eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

6. Wijzigingen
Dit Privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

 

Aldus op 25 mei 2018 te Hoorn vastgesteld door het Bestuur SVHHC